Navy Pier Ferris Wheel Aug 7 2016 - FJFB
Aug 7  S50 035  1200w